Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

FOO Kft.
Székhely: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@fishingonorfu.hu
Adószám: 24768191-2-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék

1. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a FOO Kft. (székhelye: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1., adószáma: 24768191-2-02), által megrendezett Fishing on Orfű fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) tekintetében 

2. A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

3. A Fesztivál megbízásából jegyértékesítő (TIXA Hungary Kft. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., Adószáma: 24813064-2-04, valamint Interticket Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. 6. em., Adószáma: 10384709-2-41, továbbiakban: Jegyértékesítő) rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet. A Jegyértékesítő a Fogyasztók részére a Rendszerben elérhető Fesztivál belépőjegyeinek/bérleteinek/kempingjegyeinek (továbbiakban együtt: jegyeinek) értékesítését biztosítja. A Fogyasztó Jegyértékesítő Rendszerének használata során a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Fogyasztó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta. A Jegyértékesítő saját ÁSZF-e itt érhető el:
https://tixa.hu/aszf
https://www.jegy.hu/articles/625/altalanos-szerzodesi-feltetelek

4. A Fesztivál tájékoztatja Fogyasztót és Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Fesztivál jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Fesztivál a Fogyasztót a változások www.fishingonorfu.hu  oldalon történő közzététele útján értesíti.

5. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

6. A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.

2. A vásárlás menete

1. Jegyértékesítő Rendszerének használatával a Fogyasztónak a bekért adatok megadásával van lehetősége vásárolni. A bekért adatok megadását követően a Jegyértékesítő emailben értesíti a Fogyasztót a fizetés pontos módjáról.

2. Felek között a jegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a Jegyértékesítő által küldött visszaigazoló e-mailekben. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a Fogyasztónak elektronikusan elküldött vásárlási adatok igazolják.

3. A fizetés beérkezését követő 15 napon belül a Jegyértékesítő emailben küldi ki a Fogyasztónak a jegyet és az e-számlát. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Jegyértékesítő a Fogyasztó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Fogyasztót terheli a felelősség. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Jegyértékesítő nem vállal felelősséget.

3. Tudnivalók a jegyekről

1. A Fesztivál fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az ármódosítás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra. 

2. A jegyek szabadon átruházhatók. A Fogyasztó kijelenti, hogy jegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Jegyértékesítő ÁSZF-ét és a Fesztivál házirendjét elfogadta.

3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Fogyasztót terheli. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható. Az ilyen okból történő kizárás miatt Jegyértékesítő kártérítésre nem kötelezhető.

4. A Fogyasztó felelőssége a Jegy megőrzése, és a Fesztiválra történő belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

4. A fesztiválon

1. A Fesztivál a Fesztivál helyszínén a jegy ellenőrzését követően azt karszalagra cseréli. Adott Jegy érvényesítésekor a Fesztiválon a Jegyben foglaltak szerinti jogosultságokat biztosító, a Fesztivál zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Fesztivál tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult a Fesztivál látogatására.

2. A részvételi feltételeket, a Fesztivál házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Fesztivál biztonságos lebonyolítása illetve a Fesztiválon tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Fesztivál kártérítésre nem kötelezhető. A Fesztivál elállhat a szerződés teljesítésétől, és megtagadhatja a beengedést, ha Fogyasztó súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a Fesztivál zavartalan lebonyolítását. A Fogyasztó a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a szervezőkkel és a biztonsági szolgálattal a jogszabályi keretek között együttműködik, veszélyhelyzet illetve egyéb rendkívüli körülmény esetén az utasításaikat követi.

3. A Fesztivál fenntartja a jogot a Fesztivál programjának megváltoztatására. A Fesztivál által szervezett programokon mindenki saját felelősségére vesz részt.

4. A Fesztivál területén – a fesztivál bejárata előtti területet is ideértve – a Fesztivál előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. 

5. A Fesztivál köteles a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, ha a Fogyasztó által megrendelt termékek vagy szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll rendelkezésre vagy módosult.

6. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Fesztivált, amennyiben a Fesztivál több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Fesztivál kezdése a Fesztivál tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Fesztivál esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Fesztiválra vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a jegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A jegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a jegyek visszaváltójának.

7. A Fesztivál fenntartja a jogát, hogy az elmaradt Fesztivál helyett másik időpontban pótló Fesztivált biztosítson, ez esetben jegyek nem kerülnek visszaváltásra. A Fesztivál esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Fesztiválra vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a pótló Fesztivál tényét, időpontját, programját, pótló Fesztivál hiányában a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának.

8. A jegyek árán felül a jegyek megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

5. Vis Maior

1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, járvány, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Fogyasztó, illetőleg a Jegyértékesítő hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Fesztiválra, mint egészre, mind a Fesztivál valamely programjára vagy szolgáltatására.

2. Amennyiben a Fesztivál vis maior esetben jegyár visszatérítési lehetőséget biztosít, abban az esetben a visszatérítési igénybejelentésre kikötött határidő utolsó napjával elévül a visszatérítési igény.

6. Elállás, garanciális rendelkezések

Az online fizetést követően Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 20.§-a szerinti elállási, illetve felmondási jog a vásárlót  a 29.§ (1) bek. l.) pontja alapján nem illeti meg. A Jegyértékesítőnek nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

7. Védjegyek és szerzői jogok

1. A Fesztivál nyilvános felületein megjelenő védjegyek a Fesztivál, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Fesztivál, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

2. A Fesztivál nyilvános felületein elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Fesztivált, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A nyilvános felületeken elérhető információkat és egyéb anyagokat a Fesztivál, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, esetleges jogviták

1. Fogyasztó a Fesztivál tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Online ügyfélszolgálat: info@fishingonorfu.hu

2. Amennyiben a Fesztivál és Fogyasztó között esetlegesen kialakult fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság:
http://www.nfh.hu/magyar/kapcsolat/panaszbejelent

3. Amennyiben Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

4. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

5. Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

6. Határon átnyúló jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ: www.efk.hu

7. Minden, itt meg nem határozott esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezése alkalmazandó.